Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Mgr. Moniky Juríkovej, Legionárska 124 A, 91104 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 47818565, (ďalej len „predávajúci”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.rosaline.sk (ďalej len „VOP“).

1. Kúpna zmluva a objednávka

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“). Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP predávajúceho.

Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý je označený na objednávku, znamená, že nie je skladom a jeho doručenie sa predĺži z dôvodu jeho výroby a doručenia z Českej republiky o pár dní, o čom bude kupujúci informovaný v akceptácii objednávky.

2. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“).

Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia kupujúcemu, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

5. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar na určené miesto dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za prepravu.

2. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kúpna cena je cena za objednaný tovar uvedená v aktuálnej ponuke internetového obchodu predávajúceho, v objednávke ako aj v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a stanovené v mene EURO.

2. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3. Akciové ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania a kupujúcemu budú účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci v objednávke zvolí.

5. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

– dobierka – platba kartou /obdobie počas covidu/

– prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

6. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi.

3. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@rosaline.sk

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

4. Dodacie podmienky

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar dohodnutom čase osobne alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

2. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi tovaru.

3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

5. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je 8-21 pracovných dní, pretože je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

6. Tovar, ktorý je skladom na e-shope, predávajúci posiela ihneď a jeho dodanie závisí od spôsobu prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolil i od toho, či sú všetky objednané položky skladom. Ak nie, predávajúci sa na termíne dodania písomne dohodne s kupujúcim.

7. Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade u dodávateľa, sa dodáva v lehote 5-21 dní s ohľadom na spôsob prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolí.

8. Neprevzaté zásielky:

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov vynaložených na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

9. V prípade, ak tovar nie je dodaný do 30 dní od potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

10. Ku každej zásielke zasielame daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list, na e-mailovú adresu. Faktúry v tlačenej forme ničia lesy a týmto spôsobom chceme prispieť k ich šetreniu.

5. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania

1. Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru prostredníctvom doručovateľských spoločností, ktoré udáva predávajúci v procese objednávania tovaru (ďalej len „doručovateľ“). Kupujúci svojím výberom potvrdzuje miesto a spôsob dodania.

2. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby prepravy tovaru:

Zasielanie prostredníctvom Packta /Zásielkovňa/:

vyzdvihnutie na pobočke úhrada prevodom vopred / online do 5 kg 3,40
dobierka – platba kartou pri prevzatí tovaru do 5 kg 4,90

Poštovné zdarma:

– pri platbe prevodom a objednávke v min. hodnote 200 eur s DPH

– pri platbe dobierkou a objednávke v min. hodnote 220 eur s DPH

3. Kupujúci berie na vedomie, že ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena prepravy tovaru, ktorá vyplýva zo zvoleného spôsobu dodania objednávky. Výška je nasledovná:

a) pri nákupe nad 200 eur poštovné zdarma

b) pri platbe dobierkou a objednávke v min. hodnote 220 eur poštovné zdarma

c) pri osobnom odbere poštovné zdarma

O výške poštovného bude kupujúci informovaný na základe hmotnosti objednaného tovaru v akceptácií objednávky.

6. Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Životnosť bylinných mastí, hydrolátov i ostatnej kozmetiky je kratšia ako u bežnej kozmetiky. Trvanlivosť každého výrobku nájdete na etikete. Preto sú naše výrobky vyrábané v malých šaržách na základe objednávky, aby sa k vám dostal do rúk výrobok čo najčerstvejší.

2. Výrobky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám vyšším ako 25 °C. Ak budete skladovať výrobky v chlade a tme (napr. v chladničke), predĺžite tým ich trvanlivosť.

3. Reklamáciu je možné uplatniť súčasne so zaslaním výrobku, ktorého sa reklamácia týka bezprostredne po jeho prevzatí.

Etiketa s dátumom spotreby musí byť zachovaná, inak nie je možné oprávnenosť reklamácie posúdiť.

4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

5. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

6. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

7. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods.4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk

Prosíme zákazníkov, aby prípadnú reklamáciu uplatnili písomne prostredníctvom formulára kontakt: info@rosaline.sk

Orgánmi dozoru sú Slovenská obchodná inšpekcia: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne: http://www.ruvztn.sk/

7. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť netvorený a nepoužitý vzhľadom k tomu, že ide o kozmetické výrobky.

2. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy.

3. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu /nie ako dobierku/ na adresu Monika Juríková, Legionárska 124A, 911 04 Trenčín alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

– tovar, ktorý bol otvorený a použitý, vyskúšaný Kupujúcim

8. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“)

1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, aým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

9. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, a to v rozsahu:

– fyzická osoba: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresu

– právnická osoba alebo živnostník: obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.rosaline.sk v časti „Môj účet“.

3. Prevádzkovateľ internetových stránok www.rosaline.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na dohodnutý účel a nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

4. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s prijímaním noviniek, informácií o vybranom produkte či službe, ktorý môže kedykoľvek zrušiť. 

10. Cookies

1. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky predávajúceho ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.

2. Predávajúci používa cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb.

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.

11. Zákaznícky servis

1. Zákaznícke emaily prijaté na adrese info@rosaline.sk spracuje predávajúci čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

12. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.rosaline.sk.

2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a akceptácie objednávky), ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto pravidlá sú účinné od 1.1.2020

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stiahnuť formulár

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.